Statut

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ

BARANOWA SANDOMIERSKIEGO,,ARKADIA"

 

 

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Organizacja nosi nazwę „ Stowarzyszenie Przyjaciół Baranowa Sandomierskiego „ARKADIA” i zwane jest w dalszej części statutu “Stowarzyszeniem” w skrócie „Stowarzyszenie Arkadia”

§2

Terenem działalności Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska, a siedzibą miasto Baranów Sandomierski.

§3

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie ustawy “Prawo o stowarzyszeniach” oraz niniejszego statutu.

§4

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji miast i ziem o takim samym lub podobnym profilu działania,

Stowarzyszenie ma prawo tworzenia swoich struktur organizacyjnych na zasadach określonych w dalszej części statutu.

§6

1.            Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, zaś do bezpośredniego prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.

2.            Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą,

3.            Dochody Stowarzyszenia przeznacza się w całości na finansowanie realizacji statutowych celów Stowarzyszenia i nie mogą być rozdysponowane pomiędzy członków Stowarzyszenia.

§7

Stowarzyszenie używa pieczęci, oznak, znaków organizacyjnych i legitymacji z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.

 

Rozdział II

CELE I ZASADY DZIAŁANIA

§8

Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem osób zainteresowanych historią stanem i rozwojem Baranowa Sandomierskiego i gminy Baranów Sandomierski oraz ziem powiatu tarnobrzeskiego,

§9

Celami Stowarzyszenia są:

1.            Upowszechnianie wiedzy historycznej o Baranowie Sandomierskim i okolicach;

2.            Gromadzenie dokumentacji materialnej związanej z historią i dniem dzisiejszym regionu;

3.            Krzewienie właściwego stosunku do dziedzictwa dóbr kultury i uczestnictwo w ich ochronie;

4.            Umacnianie więzi obywatelskich między mieszkańcami Baranowa Sandomierskiego oraz miejscowości powiatu tarnobrzeskiego i rozbudzanie wśród nich zainteresowania życiem, wyglądem oraz rozwojem miasta i wsi oraz budzenie i pogłębianie przywiązania do nich;

5.            Aktywizacja młodzieży i mieszkańców miasta i gminy Baranów Sandomierski;

6.            Pobudzanie i rozwijanie inicjatyw społecznych na rzecz stałego rozwoju Gminy Baranów Sandomierski w zakresie: społeczno - gospodarczym, kulturalno - oświatowym, ochrony środowiska naturalnego;

7.            Inicjowanie i inspirowanie działań oraz współdziałanie z organami władzy publicznej, instytucjami i organizacjami społecznymi, placówkami naukowymi, itp. w zakresie opracowywania, aktualizowania i realizacji planu zagospodarowania przestrzennego, ochrony naturalnego środowiska, turystyki i rekreacji, rozwoju oświaty, kultury a także propagowanie aktywnego wypoczynku i zdrowego trybu życia;

8.            Popularyzacja w kraju i za jego granicami zabytków miasta i gminy Baranów Sandomierski w szczególności Zamku Leszczyńskich i Kościoła Parafialnego

9.            Popularyzacja legend, podań, zwyczajów, obrzędów związanych z Baranowem Sandomierskim i kulturą Lasowiacką,

10.          Podjęcie działań na rzecz zwalczania bezrobocia i wspierania przedsiębiorczości,

11.          Organizowanie akcji na rzecz ochrony i poprawy środowiska naturalnego, działania proekologiczne.

12.          Działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich przez popularyzację agroturystyki jako formy zwalczania bezrobocia a także możliwości tworzenia nowych miejsc pracy oraz poprawy sytuacji materialnej mieszkańców miasta i gminy Baranów Sandomierski.

13.          Podejmowanie działań społecznych w celu ochrony środowiska naturalnego.

§ 10

Do osiągnięcia swych celów Stowarzyszenie dąży przez:

1.            Organizowanie konkursów, spotkań, sympozjów, wystaw itp. poświęconych problemom miasta i regionu a także wycieczek tematycznych;

2.            Prowadzenie działalności wydawniczej;

3.            Współdziałanie z władzami samorządowymi i państwowymi w zakresie celów statutowych;

4.            Współdziałanie organizacjami pozarządowymi , z placówkami kulturalnymi, naukowymi, wydawnictwami, w zakresie realizacji celów statutowych stowarzyszenia;

5.            Współdziałanie z innymi podmiotami przy organizacji przedsięwzięć kulturalnych i społecznych, np. Dni Baranowa Sandomierskiego i podobnych;

6.            Współpracę ze środkami masowego przekazu dla prezentowania i dokumentowania dorobku Stowarzyszenia, miasta i regionu;

7.            Utrzymywanie więzi z osobami zasłużonymi dla Stowarzyszenia, Baranowa Sandomierskiego i regionu,

8.            Występowanie z wnioskami w sprawie odznaczeń i nagród państwowych, regionalnych i miejskich dla członków Stowarzyszenia;

9.            Prowadzenie działalności gospodarczej w różnych formach umożliwiających finansowanie zadań statutowych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;

10.          Poszukiwanie możliwości finansowania inicjatyw Stowarzyszenia, jak również pozyskiwanie funduszy ze środków Unii Europejskiej;

11.          Kontakty i wymiana doświadczeń z innymi miastami oraz miejscowościami o charakterze między innymi turystycznym w kraju i zagranicą.

12.          Podejmowanie innych działań zmierzających do realizacji celów Stowarzyszenia a szczególnie przez grupowania wokół Stowarzyszenia osób i instytucji, które poprzez społeczną działalność pragną podnosić poziom życia społeczno - gospodarczego, kultury, oświaty, rekreacji, turystyki, a także usług w szerokim pojęciu, handlu, twórczości ludowej, pamiątkarstwa itp.

13.          Działania na rzecz zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży, prowadzenia świetlic i klubów.

Rozdział III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§11

1.            Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne, obywatele polscy i cudzoziemcy oraz osoby prawne krajowe i zagraniczne.

2.            Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1)            zwyczajnych (krajowych),

2)            młodzieżowych,

3)            nadzwyczajnych (zagranicznych),

4)            wspierających,

5)            honorowych.

3.            Przyjęcie w poczet Stowarzyszenia członków zwyczajnych, młodzieżowych, nadzwyczajnych i wspierających następuje na podstawie uchwały Zarządu, po wcześniejszym wypełnieniu deklaracji członkowskiej.' Członkowie młodzieżowi poniżej 16 lat muszą posiadać ponadto zgodę przedstawicieli ustawowych oraz przedłożenie odpowiednich dokumentów kandydata na przynależność do Stowarzyszenia.

 

§ 12

1.            Członkiem zwyczajnym może zostać pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca obywatelstwo polskie,

2.            Członek zwyczajny ma prawo:

1)            Wybierać i być wybieranym do organów Stowarzyszenia;

2)            korzystać z wszelkich urządzeń, usług i pomocy Stowarzyszenia, a także uczestniczyć w imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,

3)            nosić odznakę organizacyjną Stowarzyszenia.

3.            Członek zwyczajny jest zobowiązany:

1)            przestrzegać postanowień statutu i regulaminów oraz stosować się do uchwał organów Stowarzyszenia;

2)            brać czynny udział w realizacji zadań Stowarzyszenia, '

3)            opłacać regularnie składki członkowskie,

§ 13

1.            Członkiem młodzieżowym może zostać małoletnia osoba posiadającą obywatelstwo polskie,

2,            Członek młodzieżowy ma prawo:

1)            wybierać i być wybieranym do organów Stowarzyszenia,

2)            korzystać z wszelkich urządzeń, usług i pomocy stowarzyszenia a także uczestniczyć w imprezach organizowanych przez Stowarzyszenia,

3)            nosić odznakę organizacyjną Stowarzyszenia,

4)            brać czynny udział w realizacji zadań Stowarzyszenia,

3,            Członek młodzieżowy jest zobowiązany:

1)            przestrzegać postanowień statutu i stosować się do uchwał organów Stowarzyszenia,

2)            ma obowiązek zapoznać się z merytoryczną działalnością Stowarzyszenia,

3)            opłacać regularnie składki członkowskie.

4.            Członek małoletni w wieku od 16 do 18 lat ma bierne i czynne prawo wyborcze, z ograniczeniami wynikającymi ustawy “Prawo o Stowarzyszeniach”, tj. „małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają Ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą należeć do stowarzyszeń i korzystać czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym,

że w składzie zarządu stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych,

5.            Członek małoletni w wieku poniżej 16 lat nie ma biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia;

 

§ 14

1.            Członkiem nadzwyczajnym może zostać pełnoletni cudzoziemiec, a także osoba prawna zagraniczna.

2.            Członek nadzwyczajny ma prawo:

1)            wybierać i być wybieranym do organów Stowarzyszenia;

2)            korzystać z wszelkich urządzeń, usług i pomocy Stowarzyszenia, a także uczestniczyć w imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie

3)            nosić odznakę organizacyjną Stowarzyszenia.

3.            Członek nadzwyczajny jest zobowiązany:

1)            przestrzegać postanowień statutu i regulaminów oraz stosować się do uchwał organów Stowarzyszenia;

2)            brać czynny udział w realizacji zadań Stowarzyszenia;

3)            opłacać regularnie składki członkowskie.

§ 15

1.            Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna działająca na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej lub poza jej granicami, która deklaruje wspomaganie działalności Stowarzyszenia, między innymi przez wnoszenie kwot pieniężnych - składek, bądź wkładów niepieniężnych oraz usług i wartości prawnych.

2.            Członek wspierający ma prawo:

1)            poprzez swoich przedstawicieli brać udział z głosem doradczym w Walnym Zebraniu, ale poza prawem wyborczym,

2)            wysuwać postulaty i wnioski wobec władz Stowarzyszenia, oceniać jego działalność.

3.            Członek wspierający jest zobowiązany:

1)            pomagać Stowarzyszeniu w realizacji jego celów statutowych,

2)            przestrzegać postanowień statutu i regulaminów Stowarzyszenia,

3)            uiszczać w terminie składki w deklarowanej wysokości,

§ 16

1.            Godność członka honorowego może być nadana osobie fizycznej jako najwyższa forma uznania za szczególne zasługi dla Stowarzyszenia, miasta lub regionu.

2.            Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

3.            Osoby, którym nadano godność członka honorowego, korzystają z uprawnień członków zwyczajnych, mają przywilej uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu i innych organach Stowarzyszenia z głosem doradczym.

4.            Członek honorowy może opłacać składki członkowskie, ale nie ma takiego obowiązku,

1.            Utrata członkostwa następuje na skutek:

1)            rezygnacji złożonej na piśmie,

2)            skreślenia przez Zarząd w przypadku nieopłacenia składek przez okres dłuższy niż dwa latą,

3)            wykluczenia ze Stowarzyszenia uchwały Walnego Zebrania Członków na wniosek Sądu Koleżeńskiego,

4)            pozbawienie praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu ;5) śmierci członka Stowarzyszenia,

6) rozwiązania Stowarzyszenia, utrata osobowości prawnej, rozwiązania organizacji lub likwidacji instytucji będącej członkiem Stowarzyszenia

2.            Od uchwały o skreśleniu lub wykluczeniu służy odwołanie do Walnego Zebrania Członków z wyjątkiem przypadku określonego w ust, 1 pkt. 3. odwołanie należy składać w Zarządzie Stowarzyszenia.

Rozdział IV

WŁĄDZE STOWARZYSZENIA I ZAKRES ICH KOMPETENCJI

§ 18

1.            Władzami Stowarzyszenia są:

1)            Walne Zebranie Członków,

2)            Zarząd Stowarzyszenia,

1)            Komisja Rewizyjna,

2)            inne komisje powołane przez Walne Zebranie Członków dla określenia praw Stowarzyszenia

1.            Kadencja władz trwa pięć lat.

§ 19

1.            W przypadku ustąpienia w trakcie kadencji niektórych członków władz Stowarzyszenia, pozostałym członkom władz przysługuje prawo kooptacji, jednakże liczba członków dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 liczby członków tych władz pochodzących z wyboru.

2,            W przypadku ustąpienia w trakcie kadencji więcej niż połowy członków władz Stowarzyszenia pochodzących z wyboru Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w celu uzupełnienia składu określonej władzy Stowarzyszenia.

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

§20

1.            Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2.            Sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie Członków odbywa się, co najmniej raz na pięć lat.

3.            Zwyczajne Walne Zebranie Członków odbywa się co najmniej raz w roku w terminie do 31 marca.

4.            Sprawozdawczo-wyborcze i zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia.

5.            Nadzwyczajne Walne Zebrani? Członków zwołuje się dla rozpatrzenia szczególnie ważnych i pilnych spraw dotyczących Stowarzyszenia. Zwołuje je Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na Wniosek Komisji Rewizyjnej jeśli Zarząd nie chciał lub nie mógł zwołać Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków lub na wniosek 1/3 członków Stowarzyszenia.

6.            Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków przekazuje się członkom w sposób zwyczajowo przyjęty tj. listowny bądź telefoniczny na 14 dni przed jego terminem, z podaniem czasu i miejsca oraz porządku dziennego. Jeżeli przedmiotem obrad będzie sprawozdanie z wykorzystania środków pochodzących z dotacji, darowizn, spadków i zapisów oraz ofiarności publicznej Zarząd zawiadamia ponadto organ nadzorujący.

7.            Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków powinno być dokonane w taki sposób, aby dotarło do każdego członka Stowarzyszenia, z wyjątkiem członków Stowarzyszenia, których adres pobytu jest nieznany lub trudny do ustalenia.

 

§21

1.            Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

1)            uchwalanie zmian statutu i porządku obrad Walnego Zebrania;

2)            ustalenie liczebności i wybór Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej. W składzie władz pochodzących z wyboru większość stanowić muszą osoby pełnoletnie. Osoby wybierane do władz Stowarzyszenia winny wyrazić zgodę na przyjęcie proponowanej funkcji;

3)            nadawanie godności członka honorowego;

4)            ustalanie programów określających kierunki działalności Stowarzyszenia;

5)            rozpatrywanie i zatwierdzanie planów pracy oraz sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej

6)            udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej;

7)            rozpatrywanie odwołań w sprawie skreślenia lub wykluczenia z listy członków Stowarzyszenia,

8)            podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2.            Z przebiegu Walnego Zebrania sporządza się protokół, który podpisują prezes i sekretarz Stowarzyszenia. W razie nieobecności prezesa lub sekretarza protokół podpisuje inny członek Zarządu.

3.            Uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są zwykłą większością głosów członków obecnych na Zebraniu, przy obecności co najmniej połowy wszystkich członków posiadających czynne prawo wyborcze.

4.            Głosowanie Członków odbywa się przez podniesienie prawej ręki, inny sposób głosowania jest niedopuszczalny,

 

ZARZĄD STOWARZYSZENIA

 §22

1.            Zarząd Stowarzyszenia liczy 4 osoby wybrane przez Walne Zebranie Członków: prezesa,  w-ce prezesa, sekretarza i skarbnika.

2.            W przypadku nie wywiązywania się z obowiązków funkcyjnych członków Zarządu, Zarząd ma prawo pozbawić taką osobę funkcji i na jej miejsce powołać innego członka Zarządu z wyboru lub dokooptowanego.

3.            Do prowadzenia spraw bieżących Zarząd może powołać Biuro Stowarzyszenia.

§23

1.            Zarząd jako organ wykonawczy uchwał i postanowień Walnego Zebrania Członków kieruje pracami Stowarzyszenia w okresie między Walnymi Zebraniami.

2,            Do zakresu obowiązków członków Stowarzyszenia należy w szczególności:

1)            reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

2)            decydowanie o działalności i rozwoju Stowarzyszenia,

 3)           zajmowanie stanowiska wobec społecznie ważnych problemów,

4)            przyjmowanie w poczet członków Stowarzyszenia i podejmowanie skreśleniu członków z listy członków,

1)            kierowanie pracami wydawniczymi Stowarzyszenia,

2)            przygotowywanie wniosków o nadanie członkostwa honorowego Stowarzyszenia,

3)            opracowywanie rocznych preliminarzy i planów pracy, zatwierdzaniem rocznego sprawozdania,

4)            zatrudnianie i zwalnianie oraz ustalanie wynagrodzeń etatowych pracowników biura,

5)            przygotowywanie projektów uchwał na Walne Zebranie i jego regulaminu z uwzględnieniem trybu i zasad wyboru władz Stowarzyszenia,

6)            podejmowanie uchwał dotyczących nabywania, zbywania i obciążania majątku trwałego Stowarzyszenia, przyjmowanie darowizn, zapisów, spadków i dotacji,

7)            zaciąganie zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia, do kwoty ustalonej przez Walne Zgromadzenie Członków podczas głosowania przy obecności połowy uprawnionych do głosowania,

8)            przygotowywanie i przedstawianie Walnemu Zebraniu sprawozdania ze swej działalności,

9)            wykonywanie uchwał i zaleceń Komisji Rewizyjnej, a w razie sporu może odwołanie się do Walnego Zebrania Członków,

10)         zawiadomienie niezwłocznie sądu rejestrowego o zmianach statutu, a w ciągu miesiąca zawiadomienie sądu rejestrowego o zmianach w składzie i miejscu zamieszkania członków Zarządu oraz adresie siedziby Zarządu.

2.            Dla prawomocności uchwał Zarządu wymagana jest obecność więcej niż połowy jego członków, w tym prezesa lub wiceprezesa. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, W głosowaniu przy równej liczbie głosów decyduje głos prezesa,

3.            Zarząd może głosować również korespondencyjnie. Uchwała podjęta w oparciu o głosowanie korespondencyjne jest prawomocna pod warunkiem, że wypowie się nie mniej niż 2/3 członków Zarządu,  Dopuszcza się możliwość prac Zarządu za pomocą poczty elektronicznej lub innych środków porozumiewania się na odległość. Oddawanie głosów za pomocą poczty elektronicznej możliwe jest, jeżeli członek Zarządu wyrazi na to zgodę na piśmie, podając swój adres e-mail.

 

4.            Zebrania Zarządu zwołuje prezes lub osoba przez niego upoważniona przynajmniej raz w miesiącu. W przypadku nie zwoływania zebrań przez kolejne trzy miesiące zebranie Zarządu zarządzić może przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

5.            W imieniu Zarządu korespondencję Stowarzyszenia podpisuje prezes lub sekretarz, a w razie nieobecności jednego z nich wiceprezes albo inne osoby upoważnione przez Zarząd Stowarzyszenia, Dokumenty z których wynikają zobowiązania finansowe podpisuje prezes lub wiceprezes lub skarbnik lub inna osoba upoważniona przez Zarząd Stowarzyszenia.

 

KOMISJA REWIZYJNA

§24

1.            Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków. Komisja wybiera spośród siebie przewodniczącego, a w miarę potrzeby także zastępcę i sekretarza

2.            Komisja Rewizyjna ma prawo kontroli wszelkiej dokumentacji dotyczących Stowarzyszenia.

3.            Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu.

§ 25

1.            Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

1)            kontrola gospodarki rzeczowej i finansowej;

2)            kontrola wykonania uchwał Walnego Zebrania;

3)            opracowanie sprawozdań i wniosków pokontrolnych;

4)            przygotowywanie wniosków o udzielenie absolutorium Zarządowi przez Walne Zebranie;

5)            zwoływania zebrania Zarządu Stowarzyszenia, w przypadku określonym w § 23 ust.3.

2.            Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.

3.            Głosowanie Członków Komisji Rewizyjnej odbywa się przez podniesienie prawej ręki, inny sposób głosowania jest niedopuszczalny.

 

Rozdział V

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§26

Składniki majątkowe i fundusze Stowarzyszenia stanowią:

1.            dochody z wpisowego i składek członkowskich;

2.            dochody z wydawnictw i działalności gospodarczej realizowanej zgodnie z założeniami statutowymi i uprawnieniami Stowarzyszenia;

3.            dotację, zapisy, darowizny, spadki oraz składki publiczne;

4.            dochody z majątku ruchomego i nieruchomego;

5.            archiwalia, księgozbiór, muzealia;

6.            majątek ruchomy i nieruchomy.

§27

Stowarzyszenie prowadzi księgowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Okresem obrachunkowych jest rok kalendarzowy.

 

Rozdział VI

ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

 

§28

1.       Zmiany statutu uchwala Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2.       Zmiana statutu nie może być dokonywana na podstawie wniosku nagłego ad hoc, lecz musi wpłynąć do Zarządu Stowarzyszenie najpóźniej na 7 dni przed terminem Walnego Zebrania

§29

1.       Uchwałę w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2, podejmuje wale Zebranie członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2.       Składniki majątkowe wymienione w §26 niniejszego statutu mogą być przekazane wyłącznie instytucjom, fundacjom lub organizacjom pozarządowym

3.       Likwidację Stowarzyszenia przeprowadza komisja likwidacyjna powołana przez Walne Zebranie Członków w składzie przewodniczący i minimum dwóch członków.